Visclub Nooit Genoeg

Klein Willebroek

Login

De Redactie :

Webmaster:
De Poorter David
iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 3225191iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194iconfinder 2018 social media popular app logo tumblr 3225184iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 3225180

Auteurs:
Van Loon Jill
Fotograaf:
Van Loon Jill
Van Loon Nick


 

 

Beste leden

Even de aandacht voor een belangrijk bericht: De koppelwedstijd van zaterdag 25 september aanstaande start niet om 10 uur maar begint om 13.00 uur. Deze wedstrijd is de eerste wedstijd van het koppelcriterium.

Het Broeck

 • Algemeen Reglement

  REGLEMENT V.Z.W.VISCLUB "NOOIT GENOEG"KLEIN WILLEBROEK

  Aangepaste versie januari 2021

  1)Het jaarlijks lidgeld voor de leden bedraagt 60 euro,

  Juniors die lid zijn onder de 16 jaar betalen 50 euro.

  Het aanvangslidgeld bedraagt 80 euro, juniors jonger dan 16 jaar betalen 60 euro.

  Inning van het lidgeld wordt éénmalig gedaan tijdens de alg.vergadering van de club die zal plaatsvinden in de loop

  van januari of februari.

  De lidgelden van de aangesloten leden worden uiterlijk op 28 februari van ieder jaar betaald.

  Bij niet betaling voor deze datum volgt automatisch uitsluiting uit de club, bij evt.latere betaling dan 28 februari

  zal het aanvangs lidgeld van 80 euro aangerekend worden.

  2)Er mag gevist worden tot wanneer de visuitzetting gebeurt, nadien is het verboden te vissen tot

  aanvang van de wedstrijdkalender.

  3)Het is verboden om vis mee te nemen uit het viswater De Geul.

  Het gebruik van leefnetten is enkel toegelaten tijdens de wedstrijden.

  Enkel de leefnetten eigendom van de club mogen gebruikt worden, bij verlies of beschadiging moet deze

  vergoed worden met de kostprijs van een gelijkwaardig leefnet.

  4)Ieder lid van de club mag voor het beoefenen van de vis sport max. gebruik maken van twee hengels.

  (niet tijdens de  viswedstrijden ).

  5)Tijdens de organisatie van een wedstrijd of verhuur van de visput mag er niet gevist worden door niet

  deelnemers aan deze wedstrijd, overtreders worden onmiddellijk uitgesloten uit de club.

  6)Er mag gevist worden met alle soort aas aan de haak behalve met gekleurde maden, casters en voeder

  bol aan de haak.

  Het aantal expanders is max.100 gr enkel voor gebruik aan de haak ,mag niet mee gevoederd worden.

  Enkel bijvoederen met korrel die door de visclub verkocht wordt.

  7)Bij aanvang van elke wedstrijd is men verplicht 2 leefnetten te gebruiken, ongeacht wat de vangst is,

  zullen deze gelijkmatig en afwisselend gebruikt worden

  Deze zullen gelijkmatig verdeeld worden tot max.20 kg per leefnet, boven de 20kg wordt er slechts 20 kg

  aangerekend en wanneer het gewicht de 25 kg overschrijdt per net zal er een gewicht van 0 aangerekend worden voor dit net.

  8)Er mag gevist worden met elastiek (puller verboden) hierbij is het  uitgesloten dat men de vissers naast zich hinderen.

  Vissen met molen of reel tijdens de wedstrijd is verboden (niet van toepassing tijdens de feederwedstrijden).

  Het gebruik van de voedercup is toegestaan als deze gekocht is in de club ( medium formaat)

  ieder andere vorm van cup is verboden.

  De voedercup mag enkel gebruikt worden tijdens de clubwedstrijden en wedstrijden ingericht door de club

  die enkel voor de clubleden zijn.

  GEEN VOEDERCUP TIJDENS INTERCLUBWEDSTRIJDEN EN KOPPELWEDSTRIJDEN)

  Gebruik van gevlochten draad is verboden.

  Vissen op halve diepte is niet toegelaten, onderste loodzetting moet zich max.30 cm boven de haak bevinden.

  9)Voor de wedstrijden die vanaf 13u beginnen mag er slechts zwaar gevoederd worden bij het beginsignaal

  er mag wel bijgevoederd worden tijdens de wedstrijd en dit in lichte vorm, geen zware bollen.

  Er mag ook bijgevoederd worden enkel met gele mais, Max.2 potten mais van 350gr, witte maden en korrel

  die enkel in de visclub aangekocht worden. Elke andere vorm van korrel is verboden om bij te voederen.

  Alle andere granen of deegwaren enz. zijn verboden

  Er wordt gevist met 1 kg droog voeder,1L witte maden en 1 pakje korrel (is niet verplicht ) en er wordt gevist vanaf 13U.

  Duur van de wedstrijd is 2x 2 1/2u vissen, dus van 13 u tot 15u30 en van 16u15 tot 18u45..

  Bij wedstrijden vanaf 10u is het voeder onbeperkt,1L witte maden,2 potten gele mais van 350 gr er mogen

  ook korrels bij gevoederd worden tijdens de wedstrijd , enkel afkomstig van de club en aangekocht in de club,

  iedere andere vorm van korrel is verboden.

  Het is verboden te voederen met casters, gekleurde maden, ver de vase, tubifex en gekapte pieren.

  Voor de dinsdag wedstrijden mag er enkel gevoederd worden met de korrel van de club,1L witte maden,

  gele mais, elke andere kleur van mais en deegwaren zijn verboden.

  Er zullen selectief controles uitgevoerd worden door lottrekking, de gecontroleerde visser is verplicht alle

  aas dozen en evt. lengte van de lijn en van de hengelsnoer te laten controleren.

  Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld wordt het lid dat in overtreding is uitgesloten voor de

  duur van de wedstrijd en komt niet meer in aanmerking voor de rangschikking, de punten voor deze wedstrijd

  vervallen,2x uitsluiting heeft tot gevolg dat deze visser aan geen enkele wedstrijd ingericht door NG nog mag

  deelnemen en wordt uitgesloten uit de club.   

  10)Elke visser is verplicht zijn eigen weging bij te wonen en te controleren, iedere latere klacht is onaanvaardbaar.

  Bij elke wedstrijd zullen er X aantal nummers uitgeloot worden voor de hulp bij de weging.

  11)Inschrijvingen dienen uiterlijk 1u1/2 voor de aanvang van de wedstrijd te gebeuren , latere inschrijvingen

  worden niet meer aanvaard.

  Bij inschrijving dient men ook de wedstrijd te vissen om in aanmerking te komen voor de punten van de

  interclub wedstrijden of de clubwedstrijden.

  Bij inschrijving en niet komen opdagen zal het inschrijvingsgeld verhaald worden voor deze wedstrijd.

  12)Een vis gehaakt bij het eindsignaal moet binnen de 5min geschept zijn.

  13)Bij gelijkheid van gewicht is het hoogste nummer doorslaggevend.

  14)Een gedregde vis die gehaakt is telt, haken in een andere visdraad telt niet.

  Enkel levend gevangen vis telt bij de wedstrijd.

  Nascheppen van de gevangen vis is verboden

  Het gebruik van een vis emmer met een voldoende groot diameter bij het onthaken is verplicht,

  ook voor de dag vissers.

  15)Het is verboden schuin te vissen tijdens de wedstrijd, iedere visser vist recht voor zich uit, eveneens in de hoeken.

  16)De max. lengte van de hengel bedraagt 9,5 m

  De lengte van het hengelsnoer van topeinde tot haak bedraagt max.5 m

  17)Bij evt. overtredingen waarbij beslist wordt dat een lid wordt uitgesloten voor de duur van de wedstrijd

  waarbij in sectoren wordt gevist zal de éérstvolgende in de rangschikking aanspraak maken op deze punten.

  18)Onregelmatigheden tijdens de duur van de wedstrijd worden enkel aanvaard TIJDENS DE WEDSTRIJD

  en na contact opname met één van de bestuursleden die deze klacht zullen

   onderzoeken of deze al dan niet gegrond is, dit in aanwezigheid met de melder van de klacht, klachten na

  de wedstrijd worden niet aanvaard.

  19)Er mag gesnoekt worden met kunstaas en of levend visje.

  Bij gebruik van levend visje is enkel 1 haak toegelaten, dreghaak met meerdere weerhaken zijn verboden.

  20)Snoek of snoekbaars die men tijdens een wedstrijd vangt, dient onmiddellijk teruggezet worden en telt niet.

  21)Men is veteraan in het jaar dat met 60 jaar wordt.

  Junior is men tot 16 jaar en in het jaar dat met 16 jaar wordt.

  22)Veteranen mogen geholpen worden indien nodig en men het vraagt aan zijn buurman, deze moet dan

  zelf maar uitmaken wanneer dit van toepassing is, in uitzonderlijke gevallen kan deze regel ook van toepassing

  zijn bij clubleden wanneer dit gevraagd is aan het bestuur en deze hiervoor toestemming geeft.

  23)Bij clubwedstrijden zal er altijd met min.3 sectoren gevist worden ongeacht het aantal deelnemers.

  23)HET BESTUUR VAN VISCLUB “NOOIT GENOEG” IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN.

                                                                                                Het Bestuur,

   

 • Karper Reglement Ver.2018

  Iedere karpervisser dient zich zoals de andere leden aan het algemeen reglement te houden.

  Elke overtreding op het karperreglement wordt bestraft met definitieve uitsluiting uit de club.

  Nieuwe karpervissers moeten rekening houden met de vaste stekken van de vaste karpervissers.

  Indien ze deze stekken willen bevissen moeten ze eerst de visser van deze stek contacteren , en informeren of dit kan die dag of dagen.

  Indien alle vaste stekken op naam staan en na overleg toch ook niet bevist kunnen worden ,kan er door de andere karpervissers enkel gevist worden op het voorste gedeelte van het water (vanaf de nr’s:35 tot 55).

  De vaste stekken op naam mogen dus niet bevist worden zonder overleg met de visser van deze stek(ken) .

  Indien alle vaste stekken vol zijn kan je uw naam doorgeven en zodra er dan een plaats vrij is word deze toegekend aan u,op voorwaarde dat u nog steeds lid bent.

  Iedere karpervisser moet voorzien zijn van volgende zaken:

  1. Een degelijke onthakingsmat . Alle handelingen op het droge dienen op of boven deze mat te gebeuren. (onthaken, meten, wegen, fotograferen)
  2. een ruime en stevige weegzak
  3. een ruime schepnet voor de karper (min 80 of 90 cm voorkant spanwijdte)
  4. Emmer (Alle materialen waarmee een karper in aanraking komtmoeten vooraf nat gemaakt worden.)
  5. Verplicht gebruik van zgn safety rigs.
  6. Er worden haken gebruikt zonder of met micro barb.
  7. Iedere visser moet steeds de nodige documenten bij zich hebben en kunnen voorleggen .

  als na controle blijkt dat u niet over een van boven genoemde spullen of bescheiden beschikt dan is het vissen op karper niet toegestaan!

  Er mag gevist worden met max 2 hengels per visser.

  Er moet steeds recht over de stek gevist worden (niet 1 lijn 10m naar links en de andere 10m naar rechts).

  Telegeleide voerboot is toegestaan.

  Voorslag (safezone leaders o.a.) zijn toegestaan. Leadcore (niet toegestaan)

  Partikels dienen voor gebruik goed geweekt en gekookt te worden tot de kern zacht zijn , vóórdat deze als lokvoer en haakaas gebruikt mogen worden (geen pinda’s i.v.m. het blauwzuur)

  Indien niet aanwezig op visplek lijnen uit het water.

  Voor een wedstrijd dienen de hengels 2voor de wedstrijd uit het water te zijn , en dient men de vis plaats te ruimen voor de wedstrijd.

  Indien er een visuitzetting plaats vind mag er  na visuitzetting niet gevist worden tot de openingswedstrijd.

  Iedere vaste karpervissers heeft zijn eigen vaste stek.

  Deze stekken worden toegekend in onderling overleg met De Poorter David .

  Een vaste karpervisser ben je pas als je het vorige jaar Lid was en met regelmaat (wekelijks) komen vissen bent.

  Uw vaste stek ben je kwijt als je : uw lidgeld te laat betaald ( na eind februari) of niet betaald...

  Vaste plaatsen zijn dan te bekijken op de website , of na te vragen bij de aangeduide persoon.(De Poorter David)

  (Stek1:nr1-3 / Stek2 :nr4-7 / Stek3: nr8-11 / Stek4: nr12-15 / Stek5: nr16-19 / Stek6: nr20-23 / Stek7 nr24-27 / Stek8 nr29-32 )

  Karpervissers die er later bijkomen kunnen dan telkens kiezen uit de overige vrije stekken die die dag dan vrij zijn om te vissen.

  De nr 35 tot nr 55 zijn ook steeds vrij te bevissen (rekening houdend dat er maar tot het midden mag gevist worden als er iemand over u zit)

   

  Willen ze op een vaste stek zitten van een andere visser kan dit enkel na overleg met de visser van deze stek.


  Indien deze stek of 1 van de andere toch niet vrij is omdat de visser zelf komt vissen , moet hij op vrije stekken vooraan gaan zitten .
  De nr 35 tot nr 55 zijn ook steeds vrij te bevissen (rekening houdend dat er maar tot het midden mag gevist worden als er iemand over u zit)


  Kom je enkel overdag vissen op karper , mag je zitten waar je wil maar indien de visser van de stek komt voor een nacht sessie moet je s ’avonds tijdig plaats maken of u verplaatsen.
  Respect naar elkaar en communicatie is hier toch ook een belangrijk punt .

  Een vaste stok visser kan nooit weggestuurd worden van uw stek, als deze al aanwezig is bij uw aankomst.

  Het naleven van het reglement en de hierboven vermelde "vaste"stekken word streng gecontrolleerd

  Er kan voor de vaste karpervissers een sleutel gevraagd worden voor de toiletten. Deze kan je bekomen via De Poorter_David.

  Indien je deze sleutel kwijt speelt moet je deze zelf betalen.

  Het gebruik van de toiletten en sleutel dienen op een verantwoorde manier gebruikt te worden.

  Indien we merken dat hier misbruik van word gemaakt worden deze sleutels onmiddellijk terug gevraagd

  Het is verboden

  • uw afval te laten slingeren.
  • om vissen te zakken
  • gevlochten lijn als hoofdlijn te gebruiken, gevlochten lijn als onderlijn (rig) is wel toegestaan. (kwetsen bekken en te klein water)
  • om karpers te merken, beschadigen, doden of mee te nemen.
  • Leadcore te gebruiken
  • Pinda’s te gebruiken
  • Boilie's niet gereglementeerd voor gebruik op de Belgische markt zijn verboden "FAVV:Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen")
  • Nachtlawaai te maken

  Controle Materiaal en Stekken :

  De Poorter David en het Bestuur

   

  Reglement is goedgekeurd door het voltallige bestuur

   

  Aanpassingen aan het reglement zijn mogelijk , en worden gepubliceerd op de website (http://www.visclubnooitgenoeg.be) en uitgehangen in de kantine.

   

  Lidgeld

  Het lidgeld voor het 1ste jaar bedraagt 65€ het 2de jaar is dit 45€

  Juniors jonger dan 16jaar betalen het 1ste jaar 45€ en het 2de jaar 35€

  Het lidgeld wordt eenmalig betaald tijdens de algemeen vergadering van de club , die zal plaatsvinden ieder jaar in de loop van de maand januari.

  De lidgelden van de aangesloten leden moeten ten laatste betaald zijn tegen einde van de maand februari.

  Bij niet betaling voor deze datum volgt automatische uitsluiting uit de club , bij evt. latere betaling zal er dan terug 65€ of 45€ voor juniors aangerekend worden.

  Vragen en info Stekken bij:

  De Poorter David

  GSM: 0477.83.43.92

  E-Mail :depoorterdavid@visclubnooitgenoeg.be

  Controle Materiaal en Stekken :

  De Poorter David en het Bestuur

  Toegewezen Stekken

  Stek 1 (nr01-03) : De Jonghe Kelly

  Stek 2 (nr04-07) : De Jonghe Eddy

  Stek 3 (nr08-11) : Landuydt Glenn

  Stek 4 (nr12-15) : De Decker Nils

  Stek 5 (nr16-19) : Vrij

  Stek 6 (nr20-23) : De Nutte Veerle

  Stek 7 (nr24-27) : De Poorter David

  Stek 8 (nr29-32) : De Poorter Brandon

  : vrij

  visclub nooit genoeg - stekken

  alle overige vis plaatsen niet vernoemd in bovenstaande kunnen ook bevist worden door de sporadische karpervisser

  Aanpassingen aan het reglement zijn mogelijk , en worden gepubliceerd op de website (http://www.visclubnooitgenoeg.be) en uitgehangen in de kantine.

  Algemeen Reglement

Volgende Wedstrijd

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.

Aankomende evenementen

sept
21

21.09.2021 13:00 - 18:00

sept
25

25.09.2021 13:00 - 21:00

sept
28

28.09.2021 13:00 - 18:00

okt
2

02.10.2021 12:00 - 18:00

Google+